Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 04/09/2020 16:01:01 PM

Đơn vị:....................................................

............ , ngày.......tháng.......năm 2020

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

CUỘC THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG NHÍ” 

TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020

 

Kính gửi: BTC Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Nhí” tỉnh Hưng Yên  năm 2020

Họ và tên: ………………………………………Nam, nữ:………............................

Dân tộc:………......

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………...........................

Hộ khẩu thường trú:  .......................................................

Lớp:……………Trường ………………………………………………....................

Trung tâm Nghệ thuật:................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………............................................

Điện thoại:………….................................

Nội dung  dự thi:...................................................................................................

............, ngày.......tháng......năm 2020

Xác nhận của đơn vị

 

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi