Lãnh đạo qua các thời kỳLãnh đạo qua các thời kỳ

   
Đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy
Giám đốc 2003 - 2007
Đồng chí: Phạm Văn Khuê
Giám đốc 2008 - 2011
   
 
Đồng chí: Đỗ Văn Sơn

Phó Giám đốc 2003 - 2008

   
   
Đồng chí: Quách Văn Hiếu
Giám đốc 2011 đến nay
Đồng chí: Lương Quang Toán
Phó Giám đốc 2011 đến nay


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi