Lịch sử hình thành và phát triểnLịch sử hình thành và phát triển

Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên được thành lập ngày 07/07/2003 theo Quyết định số 428 QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy Hưng Yên và chính thức đi vào hoạt động. Căn cứ hướng dẫn Liên tịch số 15-HDLT/BTCTW-TWĐTNCSHCM, ngày 29/11/2002 của Ban tổ chức Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đề án xây dựng Tổ chức bộ máy của Nhà thiếu nhi ở các địa phương. Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên thành lập bộ máy bao gồm: Giám đốc, 01 Phó giám đốc và 03 phòng chức năng ( Phòng HC-TV-QT, phòng Nghiệp vụ và bỗi dưỡng năng khiếu, phòng Phương pháp công tác Đội).

Những đặc điểm chính:

Cơ cấu tổ chức: 
  • Từ khi thành lập đến nay Nhà thiếu nhi tỉnh có 17 đồng chí ( trong đó có 12 đồng chí là biên chế và 05 cán bộ hợp đồng)

Tổng diện tích đất hơn 17.000 m2

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

  • Giám đốc và 01 Phó giám đốc

Các phòng ban chuyên môn gồm:

  • Phòng Hành chính - tài vụ- quản trị
  • Phòng Phương pháp công tác Đội
  • Phòng Nghiệp vụ & bồi dưỡng năng khiếu. 
  • Tổ chức đảng: Tổ đảng cơ quan Nhà thiếu nhi trực thuộc Chi bộ tỉnh Đoàn Hưng Yên. Tổng số có 07 đảng viên.
  • Tổ chức Công đoàn: Cơ quan Nhà thiếu nhi trực thuộc tỉnh Đoàn Hưng Yên. Có tổng số 16 công đoàn viên.
  • Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Cơ quan Nhà thiếu nhi trực thuộc tỉnh Đoàn Hưng Yên. Có tổng số 18 đoàn viên.


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi