In bài viết, Ngày 9 tháng 4 năm 2019 - 9:47

Mẫu phiếu đăng ký tham gia "Lớp trải nghiệm kỹ năng sống" năm 2023

NHÀ THIẾU NHI TỈNH HƯNG YÊN

***

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

                            Tham gia "Lớp trải nghiệm kỹ năng sống" năm 2023

-----

 

ảnh

3 x 4

 

1.       Họ và tên:…………….……………....................………….Nam/Nữ………….…...

2.       Ngày sinh: …………………………………………….…………….........................

3.       Điện thoại liên lạc:…………………………………………………...........................

4.       Email thường dùng:………………………………………..………….......................

5.       Tên lớp, trường đang học:……………………………….……………......................

6.       Năng khiếu:………………………………………………………….........................

7.       Sở thích:……………………………………………………………..........................

8.       Chiều cao……………………… Cân nặng…………………..………......................

9.       Thức ăn dị ứng (nếu có):..……………………………………………......................

10.  Tiền sử bệnh:……………………………….. (đem theo thuốc đặc trị)...........................

11.  Họ tên bố:……………………..…………...Điện thoại:……………..........................

12.  Họ tên mẹ:……………………..…………...Điện thoại:…………….........................

13.  Địa chỉ gia đình:……………………………………………………..........................

Ghi chú: Đã từng tham gia   o                Chưa từng tham gia   o

 

Em đã nghiên cứu và hoàn toàn chấp nhận mọi yêu cầu của Ban tổ chức "Lớp trải nghiệm kỹ năng sống" năm 2023  và cam kết chấp hành tốt nội quy của lớp học.

Xác nhận của phụ huynh                                                  Hưng Yên, Ngày ........ tháng ...... năm 2023

    ( Ký ghi rõ họ tên)                                                                                     Người đăng ký

.........................................................................                                       ( Ký ghi rõ họ tên)

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................